GLOBAL DATA CLOUD STORAGE II
Špičkové biometricky chráněné datové úložiště s dálkovým přístupem přes vlastní VPN servery...

Rámcový odhad nákladů a výnosů

Maximální kapacita projektovaná pro jedno jádro je 10mil uživatelů s garantovaným prostorem pro uložení dat o objemu 1TB. Inteligentní řízení přidělování diskových kvót umožňuje plynule nastavovat diskový prostor dle potřeb daného uživatele, a to v rozmezí od 50GB do 10TB případně neomezeně.

Kalkulované ceny placených úložných tarifů jsou v porovnání s konkurencí vysoce konkurenceschopné s vynikajícím poměrem ceny a úložného prostoru.

Doba potřebná na výstavbu a zprovoznění datového úložiště je naplánovaná na 1 rok, a to i s dvouměsíčním testovacím provozem. Před uvedením do plného operačního nasazení úložiště náklady na hardwarové komponenty takového úložiště jsou kalkulovány na 600 mil CZK. 200 mil je pak finanční rezerva pro splátku kuponů zainteresovaných investorů po dobu 2 let, než dosáhne cloudové úložiště plné operační kapacity. 100 mil CZK je určeno na provoz po dobu 2 let a na potřebný marketing. 100 mil CZK je určeno jako rezerva pro mimořádné případy, jako je živelná pohroma, selhání a výměna technologie nebo mimořádná výplata kuponu dluhopisu.

Návratnost projektu je kalkulována na 2 roky po naběhnutí na plné operační nasazení. Životnost komponent datového úložiště je projektována na 10 let, morální životnost pak na 7 let. Takové úložiště, respektive jeho placené tarify a služby jsou koncipovány tak, aby po dosažení plné operační kapacity generovali jako celek zhruba 100 mil CZK měsíčně hrubého zisku. Tato částka je odhadována jako obratová. Konkrétní obraty se samozřejmě budou odvíjet od počtu platících uživatelů, takže mohou být jak nižší, tak vyšší.

Velkou konkurenční výhodou této emise je pak ta skutečnost, že první splátka výnosů (kuponu) je koncipována tak, aby držitel tohoto dluhopisu prošel takzvaným časovým testem a jeho výnos byl tak osvobozen od daně z příjmu. To samé platí i o druhé splátce výnosů ve výši 30% a následné splátce jistiny. První splátka kuponů ve výši 30% (každý rok 10%) bude realizována první měsíc čtvrtého roku existence této emise. Druhá splátka výnosů (viz. výše) a splátka jistiny pak proběhne první měsíc sedmého roku existence této emise po dni rozhodném k výplatě výnosu (kuponu) z dluhopisů ve smyslu emisních podmínek. Tím bude celá emise zcela vypořádána co do její výše a v souladu s emisními podmínkami bude považována za ukončenou a splacenou.

Dluhopisová emise není pojištěna ve smyslu úpadku emitenta. Tato emise pro kvalifikované investory je však zajištěna do výše její nominální hodnoty cennými papíry a základním jměním mateřské společnosti, která ovládá emitenta z hlediska držení 100% obchodního podílu v něm a to formou institutu, tvz. „Agenta pro zajištění“ a jeho prohlášení o přistoupení k závazku emitenta vůči třetím osobám v plně výši. Majetek mateřské společnosti tak v žádném případě nebude použit jako zástava ve prospěch třetích stran, osob a žádného jiného subjektu. Nebude s ním nijak manipulováno, nebude snižován ani zvyšován a bude vždy udržován v likvidním stavu pro účely eventuálního vypořádání celé nominální hodnoty emise ve zvláštním režimu. Hodnota záruky mateřské společnosti je tak naprosto dostatečná a plně pokrývá emitovaný objem cenných papírů. Rovněž tak vznikající projekt datového centra, úložiště bude majetkově zahrnut do zajišťovacího mechanismu předmětné emise pro kvalifikované investory.

 

Ceny tarifů / profilů

50GB
 
25 CZK/měsíc
100GB
 
50 CZK/měsíc
250GB
 
75 CZK/měsíc
500GB
 
100 CZK/měsíc
1TB
 
150 CZK/měsíc
2TB
 
250 CZK/měsíc
UNLIMITED   
   
nad 2TB diskového prostoru se každý TB počítá za 116 CZK/měsíc

 

 

 

 

 

 

Nejbezpečnější a technologicky

nejvyspělejší úložiště dat v EU...